is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdiensten waardeerde, ontving hij in 1851 het commandem-s-kruis van de Orde van de Eikenkroon.

Gedurende de twee laatste jaren leed hij aan eene leverziekte, die zich nu eens zwakker, dan weder sterker openbaarde en zijn krachtig ligchaam langzaam slMpte. Tot in het begin der maand Mei 1859 was hij echter steeds m staat de werkzaamheden aan zijne betrekking verbonden te verrigten, zijne studiën voort te zetten, en, waar hij de gelegenheid vond, tot heil der maatschappij werkzaam te zijn. In deze maand nam zijne kwaal hand over hand toe Zijne sterke wilskracht hield hem echter op dé been tot aan den dag van zijn overlijden. Hierdoor bleven zijne betrekkingen, die hem zeer liefhadden, eene ijdele hoop koesteren. Die hoop werd teleurgesteld! Den 22sten .Junij overleed hij in den ouderdom van 61 jaren.

Die hem gekend hebben en zijn veelzijdig werkep hebbeii gadegeslagen, zullen erkennen, dat het verlies sroot is, hetwelk wij door zijn heengaan geleden hebben De Hoogeschool verloor in hem een kundig en zijn pligt naauwgezet vervullend hoogleeraar, de maatschappij een man, die voor haar heU werkte, zijne betrekkingen een echtgenoot en vader, die geene opoiferingen voor hun welzijn te groot achtte, zijne vrienden een getrouw en openhartig vriend.

Groningen,

5 December 1859.

H. C. VAN Hall.

0*