is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen zicli ontbiudeu dan waren er geen partijen meer; op een nader te bepalen unr zouden dan alle studenten bij elkander komen, om een voorloopig bestuur te kiezen, dat voor de alzoo vereenigden wetten en bepalingen ontwerpen zou.

Dit bewijs van belangstelling in de kweekelingen der Hoogeschool, door een curator gegeven, verdient hij zonder e waardering, ’t Voorstel van den heer de Beaufort werd door M. F. aangenomen, en ’thad zeker ook wel iets, waardoor het zich aanbeval. Maar ’t corps kon onmogelijk in de gestelde voorwaarden treden. Er werd ontbinding voorgesteld. Doch deze eisch stond voor beide vereenigingen niet gelijk. Was het corps niet het oude Utrechtsche. Stud-Corps, waarvan M E. (om welke redenen dan ookj zich had afgescheiden ? Kon het dus wel billijk heeten van beide hetzelfde te vorderen? Ging bovendien niet alles bij ’t corps naar wensch, bloeiden niet alle inrichtingen, was er niet overal veerkracht, die voor de toekomst alle vrees meer en meer wijken deed? Waartoe dan tot ontbinding te besluiten? Wel wilden bijna allen hereeniging, mits eervolle voorwaarden werden aange- het teekenen van een doodvonnis, dat de Hr. DE Beaufort voorstelde, kon daaronder niet gerekend worden. Het voorstel werd met acclamatie verworpen. Nogmaals zij evenwel den Hr. de Beaufort dank gezeid voor zijne welmeenende belangstelling.

Zijn werk is bovendien niet zonder vruclit geweest.