is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgesloten: dat datgene, wat er in die handelwijze krenkend mogt geweest zijn, niet is de uitdrukking van zijne gezindheid; indien Mutua Fides bereid is , onmiddelijk tot het Studenten-Corps toe te treden , na ontvangst van bovengemelde verklaiing.

„De leden van Mutua Fides, die tot het Studenten-Coi-ps toetreden, worden gerekend, op den dag, waarop zij leden van M. F. zijn geworden , in het Studentencorps geïnstalleerd te zijn. Zij, die vroeger leden van het Corps zijn geweest, worden gerekend hun litbnaatschap onafgebroken behouden te hebben.

„De vereeniging „Mutua Fides " wiist, op eene wijze, die zij goed vindt, vooraf vijf leden aan, die op den dag der hereeniging zitting nemen in den Senatus Veteranorum, onder den titel van assessoren, met de insignia van senatoren. De senaat heeft het recht, om indien hij zulks goed vindt, aan deze assessoren werkzaamheden van senatoren op te dragen.

„De Senatus Veteranorum zal zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen drie maanden, aan het Studentencorps veranderingen voorstellen, in de bepalingen betreffende den senaat, en verder in de wetsartikelen, waarin veranderingen wenschelijk worden geacht.

„De leden van „Mutua Dides" die tot het Stud.-Corps toetreden , dragen hun aandeel in de feestkas, in dier voege, dat zij die vódr 39 Maart 1858 in de vereeniging zijn opgenomen ƒ 3.- en zij die na dien datum, en vóór 36 Maart 1859 zijn opgenomen ƒl.- betalen.