is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't AcademucJi gasthuis werd hier en daar wat opgeschilderd en opgehelderd; maar ’t bleef het oude gasthuis nog. Waarom zouden toch zoo veel medici, na hun candidaats-examen hunne studiën te Amsterdam gaan voltooien? „Dwaasheid, wispelturigheid" wordt ger antwoord. Edoch is wispelturigheid niet beter dan werkeloosheid, die dpodelijk werkt? „O die zucht tot tegensprekeu bij de jongelui 1 “

’t Lokaal op de Lange Niemcstraat handhaaft zijn naam. ’t Staat nog even ver af, nog even hoog, nog even wankel. Verlangen de hoogleeraren er ook naar, om er eenmaal (als een veldheer aan ’t hoofd van zijn soldaten) eene welligt doodelijke buiteling te maken ? ’t Zou een fraaie tirade in hunne lijkrede kunnen worden bijv.: De „ dood loste hem af te midden van zijne werkzaamheden, te midden van en met zijne liefste leerlingen." Doch wij willen niet bitter zijn; op de vervulling dezer oude bede zij nogmaals krachtig aangedrongen.

We slaan nog even een vluchtigen blik op de nieuwe series, die wij op de deur hebben gehecht, om nog eenige niet vermelde veranderingen op te merken. De buitengewone Hoogl. Hoek nam het op zich, om in plaats van Prof. Bdys Ballot ’t zoogenaamd klein-mathesis te doceren, ’t Klinkt wellicht vreemd, maar wat zoo natuurlijk scheen, is niet gebeurd : dit college won niet aan duidelijkheid. Prof. Hoek zoekt wel is waar zamen te werken met zijne