is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE C.

REGLEMENT VOOR RE MASKERADE-COMMISSIE.

Art. 1. De door het corps benoemde maskeradecommissie doet verslag van hare werkzaamheden en stelt die plannen aan het corps voor, welke haar het meest geschikt voor komen.

Art. 3. De verdere werkzaamheden dezer commissie zullen bestaan in: a het uitwerken van het dan aangenomen plan; h de keuze en bezorging der costumes; c het verdeelen der rollen; d al wat verder tot het lu orde brengen der maskerade behoort. Wat de verdeellng der rollen betreft, zal zij aan de werkende deelnemers mededeellng der verschillende benoodigde rollen doen , met uitduiding van het costuum en zoo naauwkeurlg mogelijke opgave der kosten; deze zullen hieruit kiezen naar ouderdom van lidmaatschap van het corps ; gelijkstaande personen dezelfde rol begeerende, beslist het lot. Voor de rollen die minder geschikt zijn om door de deelnemers te worden vervuld, kan de commissie , waar zij het noodig acht, huurlingen aanstellen.

Art. 3. Het zal aan de deelnemers vrij staan in overleg met de commissie hunne costumes te laten vervaardigen door eenen anderen, dan daartoe door de commissie zal zijn gekozen.

Art. 4. Om de algemeene onkosten voor de maskerade te bestrijden, zal ter beschikking der commissie