is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans maakte er voor zijn’ vriend geen geheim van , dat la petite Marie zijn hart gestolen had, en dat hij bepaald van plan was werk te maken van het lieve kind, terwijl Henry gepijnigd werd door die mededeelingen en ze toch niet wilde of kon beantwoorden, daar hij die liefde als een schat in het binnenste heiligdom zijner ziel verborg en haar veel te kostelijk en heilig achtte om zoo besproken te worden. Het deed zijn fijn gevoel, dat hem hielp, daar, waar zijne ondervinding van de wereld te kort schoot, onaangenaam aan , over zulk eene kiesche zaak zoo te spreken als Frans deed, en het besef van het hopelooze zijner zaak , als hij met van Bekenveld in het strijdperk wilde treden, maakte zijne liefde nog inniger, nog heiliger , maar tevens zijne melancholie nog dieper en zwaarder dan vroeger, zijn afzondering van de wereld nog grooter. Zelden zag men voortaan zijn bleek, vervallen, maar steeds interessant gelaat door een’ glimlach verhelderd; het was alleen als hij haar soms tegen kwam in al den glans van schoonheid en jeugd; als dat geluk hem ten deele viel, zie , dan verdwenen alle wolken van somberheid van zijn voorhoofd , dan schitterden zijne oogen , dan werd zijn gang zelfs vrolijker, dan was het hem, even als wanneer de avondstond met hare laatste, gloeijende stralen, de ruïnes beschijnt van eene oude burgt, die vóór en na die nachtkus, somber en verlaten daar staat met haar verbroken kapiteelen en inge-