is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sierlijk vértrek in de academiestad, hetwelk Frans üijne residentie noemt, en waarop hij dozen avond zijne intimi ontvangt, om ter eere van zijn engagement met Marie van Wielderen eenige fleschen met kostelijk druivenbloed te ledigen. Verdere beschrijving in detail van die kamer is onnoodig, als gij u haar slechts voorstelt als eene, waarin comfort en chique zich vereenigd hadden om den eenigen zoon en stamhouder der oude familie van Bekenveld eene waardige omgeving te verschatFen. —• Dit was dan het gevolg geweest van den indrak, dien »la petite u gemaakt had op het hart van onzen Frans! Del had papa gesproken van lange engagementen, wel had hij het hoofd gefronsd op het berigt dat Frans 2 jaren had doorleefd zonder iets te zijn gevorderd in het vak zijner keuze, maar de gelukkige minnaar wist hem dit alles zoo schoon te verbloemen, en zijne zaak zoo goed te bepleiten, dat papa, ook al half overwonnen door de smeekende blaauwe oogen van Marie, eindelijk wel moest toestemmen. Frans was met zijne Marie au comble de bonheur, en als zij daar heengingen in het volle bewustzijn van te beminnen en vurig bemind te worden; zij zoo vertrouwend, hij zoo fier, zij zoo aanminnig schoon en lief, hij zoo helder en blijmoedig, beiden zoo rijk begaafd met talenten, als de natuur slechts hare liefste kinderen schenkt, o! dan droomden zij van geen stoornissen, dan staarden beiden zoo vol vertrouwen in het nevelachtig duistere verschiet, dan verdwenen al die nevelen