is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst verhoogd, hare vormen werden veredeld, haar rijkdom aan het licht gebragt !

Dit was vooral zigtbaar in de residentie Cheribon, waar de natuur zich zoodanig had geleend tot de uitoefening der Europesche kunst, dat minnaars van natuur en kunst beiden hier hunnen smaak volkomen konden bevredigen. Wij begeven ons een weinig buiten de stad en treden langs den groeten weg voort. De gedwongen middagrust is geëindigd en tallooze rijtuigen, van de meest verschillende soort bewegen zich door elkander, opdat men zooveel mogelijk geniete van de verMsschende koelte, waarvoor de drukkende hitte des daags heeft plaats gemaakt. Een dier rijtuigen trekt vooral onze opmerkzaamheid tot zich door zijne buitengewone elegance en door de vurige paarden, die het langs den weg deden voortvliegen. Het is de equipaadje van den resident. Op het oogenblik dat een stofwolk het aan onze oogen zou onttrekken , houdt het stil en verzamelt zich op dat punt eene menigte volks; terwijl wij ons ook daarheen begeven, hooren wij den resident, die weer in zijn rijtuig klimt, zeggen: „Brengt den ongelukkige naar mijn paleis , ik kom terstond, verschaft intusschen alle hulp", en van de omstanders vernemen wij, dat een dronken soldaat niet snel genoeg uit den weg had kunnen komen, zoodat het rijtuig Van den resident hem over het ligchaam was gereden ; men vreesde voor zijn leven. —Na deze inlichtingen verlaten wij de menigte en volgen den