is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriend ! zij heeft mij daar juist gezegd, dat zij voor altijd de mijne zijn zal."

Helaas !

,/Hoe! deelt gij niet in mijn geluk? Denkt gij dan niet . . .

Ik denk, mijn vriend! dat gij spoedig zult ondervinden, dat gij u glazen knikkers hebt zoeken te verwerven.

En de uitkomst bewees het, want vreugdedronken trad hij in het huwelijksbootje, maar in zijne vreugde stiet hij tegen eene klip, en zijn levensgeluk werd aan stukken geslagen.

En ik sloeg eens eenen blik in de wereld, en ik zag hoe bedorven de menschen waren. En ik wilde niet zijn, zoo als de anderen, maar ik wilde geheel vrij van ondeugden, ik wilde een volmaakt menseh wezen. En sedert betrapte ik mij niet meer op ondeugden , en overal werd ik bekend wegens mijne deugd, en zeide men van mij, dat ik een volmaakt menseh was Maar mijn voorbeeld vond navolging bij een’ mijner vrienden. En hij deed even als ik en werd denzelfden goeden naam deelaehtig. En beide werden wij gelijkelijk geëerd en geprezen. Maar beide wilden wij al die eer voor ons alleen hebben, en daardoor ontstond er twist tusschen ons, en werden wij afgunstig op elkander, en ....

En de les mijns vaders kwam mjj weêr in de ge*