is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis en wetenschap om onder Gods ze!;en de jongelingen, die zich hier voor hun maalschappelijk en iiooger leven voorbereiden, te helpen vormen en opkweeken lot ware wijsheid, bedachtzaamheid , eerlijkheid en trouw aan de beginselen waardoor onze voorvaderen edel en groot zijn geworden en waarmede zij, zoolang die beginselen bewaard bleven, bunne onafhankelijkheid hebben kunnen handhaven.

En gij Studenten aan deze Hoogesohool, gij die U in ons midden bevindt om U te bekwamen niet alleen, maar ook om gevormd te worden voor het doel van üw leven, wij bieden U met vertrouwen dien gedenkpenning aan, wmnt wij weten het, wanneer Uw hart welgeplaatst is waardeert gij met ons de zegeningen die wij genieten dat, terwijl elders zooveel onrnst en tweedragt in de landen heerscht, wij in ons Vaderland de kunsten en wetenschappen zoo rustig en gelukkig mogen beoefenen.

Quis Separabit, dit roepen wij ook U toe, Studenten, U de verzekering gevende dat de Stedelijke Regering belang stelt in al wat Uw welzijn betreft en aan Uwe Hoogesohool hare zorgen bij voortduring wil helpen wijden; maar ook op U vertrouwt zij voor de toekomst. Want velen Uwer zullen ook eenmaal op hunne beurt tot gewigtige betrekkingen geroepen worden; ook van U kan eenmaal veel afhangen en van den tijd door U hier besteed zal het Vaderland, dat op U ziet, zijn heil onder het Godsbestunr moeten kunnen verwachten.

Werkt daarom ook van Uwen kant mede tot den waren bloei dezer Hoogesohool en laat bet steeds onzer aller leuze zijn Sol jusütiae illudra nos.

Utrecht, den 17. Junij 1861.

Burgemeester en Wethouders der stad Utrecht,

Be Burgemeester, N. *P. J. KIEN.

Be Secretaris,

H. G. BOMER.