is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap op zeer hoogen prijs , hij houde ons de opmerking ten goede, dat zijne colleges veel zouden winnen, althans voor eerstbeginnenden, indien zij door die duidelijkheid, zoo noodzakelijk bij het academiesch onderrigt, gekenmerkt werden, en de draad, die zekerlijk door het geheel gesponnen is, terstond in het oog viel. Prof. Pruin’s Practicum voldeed aan de algemeene

verwachting; het doet ons genoegen te kunnen melden, dat ZHGeI. ook dit jaar hiermede spoedig een aanvang zal maken, terwijl hij reeds sints eenigen tijd begonoen is met het geven van responsie-colleges, die wegens geringe deelname verleden jaar niet aan ZHGeI s verwachting beantwoordden.

De colleges van Prof. van Eees werden niet zoo druk bezocht, als de belangrijkheid van het daar behandelde verdiende. De reden hiervan is vooral te zoeken hierin , dat nog velen in het bezit zijn van testimonia van Prof. Ackersdijck eene omstandigheid die natuurlijk hoe langer zoo minder invloed op het slechte bezoeken dezer colleges zal hebben.

En thans nog ééne, maar dat een treurige bladzijde. Drie onzer academiebroeders ontvielen ons in den loop van dit jaar door den dood.

C. A G. Mellink werd na een korte ziekte uit ons midden weggerukt. Onder de theologanten algemeen geacht om zijn grondige kennis en zijn innemend ka-