is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aandacht trekken van hem , die de historische opvatting des regts reeds bij de Rhoer had gehoord Met vernieuwden ijver werd op dit oogenblik in Duitschland het Romeinsche regt behandeld , de oude regtsgeschiedenis beoefend , werden de bronnen opgespoom en bewerkt. Dit noopte Holtius om in 1819 naar Got- te gaan om daar Hugo zelven te hooren. Hij liet'’ zich bij de hoogeschool als student inschrijven, onderwierp zich aan de academische statuten en woonde van Mei tot October den cursus bij. Behalve Hugo waren het Heereii en Blumenbach , wier lessen hij daar o-eregeld en vlijtig bezocht, en toen hij naar Deventer wederkeerde , was hij volkomen bekend met den stand der Duitsche regtsgeleerdheid en had reeds kennis gemaakt en vriendschap aangekno9pt met mannen , vvier namen op dit gebied beroemd pworden zijii Z/ijn ouderwijs te Deventer omvatte mt den aard der zaak verschillende vakken , voornamelijk natuurregt, instituten (naar Böckelman) en regtsgeschiedenis. In een pheel ander gedeelte des regts werd hem het ouderwijs opgedragen, toen hij , den 22 April 1821, tot hoogleeraar te Groningen in plaats van Duymaer van Twist benoemd werd. Daar moest hij den Code Napoleon verklaren. Den 20 September 1821 hield hij zijne Oratie: Fraelorio , cum apud Eomanos , turn apud Anglos, ad jus cwile supplendum et emendandum apiissimo. ij wees hierbij vooral op de wijze waarop de Praetoi', zonder het regt zelf aan Te tasten , de billijkheid handhaafde en aan de behoeften des tijds en der volksontwikkeling voldeed . en vergeleek die met de regtsspraak van den Lord-Kanselier in Engeland. Bij de behandeling van den Code civil volgde hij ook nu den historisclien weo- en zocht vooral den oorsprong der verschillende bepalingen op te sporen en aan te wijzen en daaruit den zin te verklaren. Gedurende zijn verblijf te Gioiiin gen verscheen zijne Verhandeling over het aanzten en gezag der Romeinsche regtsgeleerden, in het Latijn, ge-