is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit een reisverhaal, geschreven in 1832 , en in 1850 in hetzelfde maandschrift geplaatst. Daarin wekken vooral belangstelling de menigvuldige blijken van volksbeschaving en van godsdienstige verdraagzaamheid, die Ackersdijck opmerkte. „Het lager en middelbaar onderwijs, schreef hij, is in weinig landen zoo algemeen verspreid als in Silesië. In 1828 telde men in die scholen 384,726 kinderen, en dus bijna een zesde der bevolking. Dit getal wordt naauwelijks door onze provinciën Drenthe en Overijssel geëvenaard, en overtreft dat van de provincie Utrecht. Ik heb dikwijls de gelegenheid gehad mij te overtuigen, dat de scholen in Silezië zeer goed zijn; en dat men er veel leest, blijkt onder anderen uit een groot aantal provinciale tijdschriften veel door meisjes als door jongens bezocht, hetgeen van zoo groot belang is, dewijl de moeders zoo groeten invloed op de beschaving en verlichting der kinderen uitoefenen.” Nog meer trof hem de aanwezigheid eener godsdienstige verdraagzaamheid, gelijk hij in het overige Europa nergens gevonden had. „Alle verbittering en zelfs alle verwijdering tusschen de christenen van verschillende sekten heeft opgehouden. en welligt is er geen land. waar de verdraagzaamheid volkoraener is. De hoogleeraren der twee gezindheden te Breslau. de geestelijken door het gansche land , leven in de beste verstandhouding met elkander, en, zoo men mij gezegd heeft, zijn de gemengde huwelijken zeer algemeen. Men zoude het bijna otigehoord vinden, indien ouders het verschil van godsdienst als eene zwarigheid tegen de verbindtenis hunner kinderen beschouwden Dit is zoo in de hoofdstad en op de afgelegenste dorpen. Deze verdraagzaamheid onderscheidt zich van die, welke gepaard gaat met onverschilligheid voor hetgeen in alle gezindheden hoog wordt geschat. De Sileziërs zijn integendeel zeer godsdienstig, maar bekommeren zich niet of zij in de eene of andere kerk stichting