is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was voorzeker niet zonder beteekenis dat Ackees-DIJCK, die in 1826 na de winter-vacantie zijne lessen met eenen cursus over Oeconomia politica had aans;evangen, den naam van het laatste der twee genoemde colleges in dien van Oeconomia politica et statistica veranderde. Hij duidde daarmede de betrekking aan. die volgens hem bestond tusschen die beide wetenschappen , waarvan de eerste in zijne schatting veel te hoog stond om als een aanhangsel der laatste beschouwd te kunnen worden, als w’as zij eerst later tot zelfstandigheid gekomen. De vereeniging dier beide wetenschappen was echter zeer in zijnen geest; want, gelijk hij later schreef: „zonder de zeer naauwkeurige kennis der werkelijkheid is de toepassing der theorie onmogelijk.” 1)

Slechts vier jaren bleef Ackeesdijck aan de hoogeschool te Tmik verbonden. De gebeurtenissen van 1830 noopten hem met verscheidene zijner ambtgenooten , die evenmin geneigd waren den opstand der Belgen te steunen, zijne betrekking neder te leggen. In afwachting eener plaatsing in Noord-Nederland verzocht en verkreeg hij verlof om in den tijd , welke door hem ambtteloos zou moeten worden doorgebragt enkele Duitsche hoogescholen te bezoeken, waar hij de lessen van Hegel, Gans; Michelet, Savigny. von Eaümer en Hoefman bijwoonde. In den aanvang van 1831 tot buitengewoon hoogleeraar in de regtsgeleerde faculteit te Utrecht benoemd, opende hij in hetzelfde jaar een college over tlistoria geniium receniiorum politica en voegde daar in 1832 een ander college bij over Rerumpuhlirarwm, imprimis patriae , notitia Die beide vakken waren in Noord-Nederland nog maar alleen te Leiden door den hoogleeraar Mr. H. W. Tydeman gedoceerd geworden. In 1839 veranderde hij den naam van het

}) gids, 1837 , Boekbeoord. bl. 219.