is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

statistiek, in twee deelen gesplitst, waarvan het eene over de landen, het tweede over de. volken In het eerste deelde hij beschouwingen mede over den invloed, dien de vorm, de ligging, de grootte, de grenzen, de gedaante, het klimaat, de vruchtbaarheid, de voortbrengselen en de middelen van gemeenschap der verschillende landen op de welvaart en de beschaving hunner inwoners hebben uitgeoefend. In het tweede veel uitgebreider deel ontwikkelde hij eerst de theorie der bevolking, waarbij hij zich als een aanhanger van Malthus deed kennen. Dan volgden merkwaardige bijzonderheden uit de vergelijkende bevolkingsstatistiek, eene beschouwing der mensehenrassen en eene uitvoerige schildering van het karakter en de zeden der onderscheidene volken. Daarna werd over onderwijs, beschaving en godsdienst, en ten slotte over de middelen van bestaan en de nijverheid, inzonderheid der Europesche natiën, gesproken

Bij de behandeling der Vaderlandsche Statistiek had hij ten doel een zooveel mogelijk volledig overzigt te geven van den toestand van Nederland. Met is dan ook overbodig de verschillende onderwerpen op te noemen die achtereenvolgens ter sprake kwamen De koloniën werden geenszins vergeten maar kregen, wegens gebrek aan tijd, slechts een karig deel. Zeer onderhoudend en leerzaam was in deze lessen de schildering van het Nederlandsche volkskarakter, waarover Ackeksdijck door vergelijking met hetgeen hij bij andere natiën gezien had. beter dan de raeesten zijner landgenooten oordeelen kon Oat oordeel was over het geheel gunstig. Ernst, bedachtzaamheid, degelijkheid, pligtgevoel, hulpvaardigheid , geduld, volharding, moed in gevaren schreef bij ons in hooge mate toe; maar hij waarschuwde tevens tegen de traagheid in het besluiten , die zoo dikwijls van uitstel tot uitstel voert; tegen de deftigheid, die nog te algemeen met waardigheid wordt verward, hoewel zij dikwerf slechts een dekmantel der