is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekken. 1) De toestand der Koloniën van weldadigheid, even weinig beantwoordende aan de verwachtingen van haren stichter als overeenkomende met een verstandig gebruik van ’s rijks geldmiddelen, leverde hem in 1843 stof tot eene verhandeling, wier tijdige overweging en behartiging aan onze natie veel opofferingen en teleurstellingen zou bespaard hebben. 3) Dat het crediet geen kapitaal kan scheppen, werd door hem tot weêrlegging van gevaarlijke dwalingen zonneklaar betoogd 8) Zoo heeft hij bij onderscheidene gelegenheden de zuivere beginselen der staathuishoudkunde in het licht geplaatst en de eer der wetenschap gehandhaafd: steeds zonder eenigen omhaal van geleerdheid maar met eenen eenvoud en eene helderheid , waartoe alleen grondige studie en veelomvattende kennis in staat stellen

Behalve deze ongezochte aanleidingen tot mededeeling zijner denkbeelden, waren er echter enkele onderwerpen, die Ackeksdijck bovenal ter harte gingen en hem herhaaldelijk de pen deden opvatten. Wanneer men de reeks zijner opstellen overziet. vindt mén de meeste daarvan aan de verdediging van handeUvrijheid, de regeling der financiën, de bevordering \nr\ openbaarheid, de aanprijzing der statistiek en de hervorming van het koloniale stelsel toegevvijd. Het hooge belang dezer onderwerpen noopt mij daaromtrent in eenige bijzonderheden te treden

Gedurende de onafgebrokene oorlogen onder .Napoleon I waren de graanprijzen zeer gerezen. Vele pachters hadden van de daaruit voortvloeijende winsten

1) Gidu 1841, Boekbeoord. bl. 650. Konst-en Letterbode 1839 1)1. B*2. Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht y 1835 bl. 168.

2) Tijdgenoot, 1843 bl. 105 , 113 , 129.

3) lets over het ontwerp eener zoogenaamde Giro- of Handelsbank. Rotterdam, 183 9.