is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk in rang, te huis behoort; hoewel van buitengewone ligchaamskracht, zaagt gij hem nooit van die meerdere kracht gebruik maken, dan tot afwering van onregt, dan tot verdediging van verdrukten; hoewel uitmuntende in kennis en gaven des geestes, zoude hij nooit met geringachting nederzien op hen, die langs de paden der w'etenschap voortkropen, over welke hij heen gerend was. Van daar dan ook, dat hij I, getapt" was in den waren zin des woords; eene „ getaptheid" die des te meer waarde had daarom , dat zij niet door hem nagejaagd was. Zij was niet ontstaan door die bestendige vriendelijke knikjes en dat daarvan onafscheidelijke handjes geven en door vleijende woordjes en quasi-fideliteit; maar hij had ze verworven, door zich te toonen zoo als hij was, de man van wetenschap, voor wien men ontzag, de edelmoedige voor wien men hoogachting, de vriend voor wien men vriendschap hebben moest.

En ik? Ja Lezer! wat zal ik u van mij zelven zeggen? hoe zoude het mogelijk zijn, dat ik over mij zelven een goed oordeel velde? Laat het u genoeg zijn, zoo ik u zeg, dat ik niet half zoo goed en niet half zoo knap als Ernst van Hagen ben, maar dat ik er trotsch op ben zijn beste vriend te zijn ; laat dit mijne eenige aanbeveling zijn; aldus bij u ingeleid ben ik er zeker van, dat gij welwillend jegens mij zijn zult.

Ik zeide reeds, dat wij op het oogenblik van uw binnentreden, al gedurende ruim twee uren eene dis-

M.

2