is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waai zoude het heen, als men alles zou willen onderzoeken ? Gij moet onzen tijd ook in aanmerking nemen. Zalen gaan tegenwoordig voor. Leetuur, uitgezonderd romans, is voor geleerden bewaard, poëzy voor de dames, en de overige menschen hebben zalen aan de hand, vooral hier in de bloeijende koopstad. En dan die lectuur uit den ouden tijd, van u en zooals zij na u geleverd is , is onzedelijk en onbeschaafd. Verbeeld u eens, Oats is de grootste Hollandsehe dichter, en de dames, voor wie toch de poëzy voornamelijk is, zouden bloozen als zij zijne werken lazen, en ....

Z. Gij doet mij een zonderling denkbeeld van uwen tijd krijgen, maar uwe gedichten , hoe zijn die dan ?

T. Zij zijn zedelijk , en voor de rest kan ik er zelf niet over oordeelen , want....

E, Gij hebt ze toch zelf gemaakt.

T. Welnu, juist daarom kan ik er niet over oordeelen ; of zou het niet pedant zijn, zich zelven te beoordeelen ? Ik voor mij vind het; en bovendien vind ik , dat gij heden avond zeer onbegrijpelijk zijt. Kom, Erasinus verplaats u eens wat op ons standpunt.

E. God beware mij , om zonder noodzaak een man der 19dc eeuw te worden! Ik leefde gelukkig in de 15de en 16de. Verbeeld u eens ! Geen Latijn 1 Geen eigen oordeel! Geen oordeel over zich zelven ! Geen poëzy dan voor dames ! De schrijvers van en na mijn tijd, misschien mij zelven wel, onzedelijk moeten vinden ! Maar Tollens ! zoo kunnen de menschen niet veranderd