is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein mathesis-examen weder door ZHG. gegeven, waarvan het gevolg was. dat alles weder behoorlijk zijn ouden gang ging. Hoe het dit jaar gaan zal, weten we niet. Wel is waar heeft Prof. hoek, aan wien dit college thans weder opgedragen is, (indien we deze uitdrukking bezigen mogen) aan zijne leerlingen een paar zwemblazen toegezegd om door den poel van zijn mathesis te zwemmen, maar toch blijft de vrees bestaan, dat dit gedeelte van ons academisch onderwijs aan eene anderjaarsche koorts zal gaan lijden

Wat overigens de colleges van Prof. hoek betreft, zoo smart het ons te moeten melden dat over zijne wijze van doceren dikwijls geklaagd wordt. Duidelijkheid in voordragt, welke als een eerst bewijs kan strekken, dat een docent zijne taak meester is, eene eeht wetenschappelijke, ruime beschouwing van het onderwerp in behandeling, ziedaar! hetgeen we dikwijls al te veel missen op genoemde colleges , hetwelk op de wijze van examineren ook eenen grooten invloed uitoefent.

Doch stappen wij van deze faculteit af om over te gaan tot de Theologische.

‘ Aangaande de colleges dan van Prof. doedes, (aan wiens heilzame leiding het dispuut-gezelschap fikalnSua. voortdurend zijn bloeijenden toestand te danken heeft,) mogen we niet nalaten ZHG. in bedenking te geven, of het heirleger van Chineesche en andere uitheemsche