is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. DE GEER voldeed weder tot genoegen zijner hoorders, door een responsie-college a'iei Ae, Inüituten , in een sedert de afschaffing der tentamina gevoelde behoefte. De verklaring der Instituten werd dit jaar tot ver in het IVe boek door ZHG. voortgezet, hetgeen nog niet eer geschied was. Moge het elders ook al aan duidelijkheid en gemakkelijke voordragt ontbreken, op de colleges over het Romeinsch regt kan dit niet in het minst aangemerkt worden; integendeel! indien wij eene aanmerking mogen maken, zoude het deze zijn.: dat de Pandecten somtijds overduidelijk waren.

Prof FRDIN gaf door zijn Practicum den juristen weder de gelegenheid om de gehoorde lessen in toepassing te brengen en zich zoo doende te bekwamen voor de balie, door eene heilzame vereeniging van theorie en praktijk.

Prof. VREEDE bleef op den ingeslagen weg voortgaan en gaf, behalve de gewone, een buitengewoon college over Administratief Regt.

Het doet ons genoegen te kunnen melden, dat de verhouding tusschen de quantiteit der hoorders en de qauliteit der colleges van Prof. v. rees reeds aanmerkelijk verbeterd is. Het buitengewoon college over het Nederlandsch belastingstelsel, onlangs door ZHG. geopend, is ons een nieuw bewijs voor ’s mans ijver en welwillendheid, welke wij op hoogen prijs stellen.