is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefende op het ledental der instellingen van het Corps.

Over den geest, die het bezielde, werd te regt zeer geklaagd door den Eector, toen hij op 22 Mei het jaarlijksch verslag mededeelde: immers de belangrijkste corpsvergaderingen werden zeer schaarsch bezocht. Deze laauwheid en onverschilligheid bleek vooral, toen er eenige dringend noodzakelijke veranderingen door den Senaat werden voorgesteld in de bepalingen betrekkelijk het noviciaat. Op drie achtereenvolgende vergaderingen voor de zomervacentie was het vereischte aantal leden niet aanwezig tot het maken eener wetsverandering.

Intusschen was de zomervacantie aangebroken, welke weder ruimschoots de gelegenheid aanbood om van alle inspanningen uit te rusten. En toen September in het land kwam ontstond er

door Minerva’s zonen,

In TJtrecht’s vest weer ■ vreugd en bloei.

Zij gaan hun kasten weer bewonen,

Ontslagen van der ondren boei.

Men gaat zieb op de kroeg vertoonen,

En brengt, bezield met nieuwen moed.

Zijn vrienden weer den welkomsgroet

In ’t paradijs der Muzenzonen.

Nieuw leven en meer publieke geest was in bet Corps ontstaan en de wetsveranderingen werden aange-