is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen aan de studenten, die er prijs op stelden, mede te deelen. In alle eenigzins gewigtige zaken, die de Hoogeschool in het algemeen of de Geneeskundige faculteit in het bijzonder betroffen, nam hij tot het einde toe een levendig deel. Met bijna jeugdigen ijver aanvaardde hij op vijf en zeventigjarigen leeftijd het Voorzitterschap eener Commissie van aanzienlijke ingezetenen dezer stad, die den Hoogleeraar donders behulpzaam wilden wezen in de stichting van een Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders Dat Gasthuis is gesticht. Het is een weldaad voor de maatschappij, een steun voor de wetenschap, een sieraad van het vaderland. Eere in de eerste plaats aan den genialen man, die er de ziel van is, maar eere niet minder aan zijn ontslapen ambtgenoot, die het ongeloofelijke heeft gedaan om die stichting tot stand te brengen en hare toekomst te verzekeren.

Nog altijd zwak ten gevolge van eene ernstige ziekte, die hij in het voorjaar van 1851 had doorgestaan, werd suEEMAN den 1“''" November daaraanvolgende door eene beroerte getroffen. De daarvan overblijvende verlamming bond hem aan zijne kamer. Die kamer heelt hij niet meer verlaten. Wel is hij er, voor zooveel zijne krachten dat toelieten, nog ijverig werkzaam geweest, vooral in het belang der zoo even genoemde stichting, de hobby-horse, zoude ik haast zeggen, van zijne laatste levensjaren, maar die krachten namen van lieverlede af. Den 10''®“ Februarij zonk hij in een. Zonder zich daarover veel te uiten, was hij kennelijk vol van zijn alexandee en meende op diens sterfdag te zullen heengaan. De schier uitgebluschte levensvlam flikkerde toch nog wat op, en eerst in den laten avond van den IDJ®" gaf de zeldzame man den geest. Ik was er getuige van met de trouwe onderhoorigen, die hij heeft opgevoed, die hem als een vader vereerd en verzorgd hebben en die hem met mij , met vele andere vrienden en met honderde beweldadigden beweenen.