is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tact en een zedelijk overwigt verkregen, waarvan men de wederga, naar mijne meening, moeijelijk vinden zou. Zich zelven altijd meester, in hooge mate voorzigtig, vlug van bevatting, snel in het denken, langzaam in het spreken. had hij den fijnsten diplomaat misschien nog wel tot voorbeeld kunnen strekken.

Niet altijd intusschen was hij ernstig. Waar het te pas kwam , kon hij voor een wijl aan al de eischen des gezelligen levens voldoen en muntte hij uit door geestigheid en luim. Jaren lang is hij de ziel geweest van de beschaafde kringen, waarin hij zich vertoonde. Zijn onderhoud droeg het kenmerk van veelzijdige ontwikkeling Hij had ook op letterkundig gebied onbegrijpelijk veel gelezen en zijn gelukkig herinneringsvermogen stelde hem in staat, waar het voegzaam scheen, daarvan partij te trekken. Voor dichtkunst had hij veel gevoel. Hij heeft ze ook zelf beoefend ,en wel, gelijk het mij voorkomt, met een uitslag, die ook bevoegde regters in menig opzigt bevredigen kan. Drie zijner vertrouwdste vriendinnen hebben den gelukkigen inval gehad eenige zijner versjes te doen drukken en onder de vereerders van den maker te verspreiden. Ze zijn de sprekende uitdrukking van zijn vroom en edel gemoed.

O , Weldoen ik heb het reeds aangestipt was een behoefte voor zijn hart Weduwen en weazen te beschermen, armen en minvermogenden te helpen: hij beschouwde het niet slechts als pligt. het zoude hem onmogelijk geweest zijn het niet te doen. De kieschheid verbiedt natuurlijk te openbaren , wat mij daarvan bekend is geworden Ik kan er alleen van zeggen, dat het alle denkbeeld te boven gaat en mij de hoogste achting heeft ingeboezemd voor zijn persoon.

SuERMAN was inderdaad een zegen der maatschappij. Heeft die maatschappij het erkend ? In het algemeen geloof ik, dat wij op die vraag wel een bevestigend antwoord mogen geven. Er zijn zeker weinig menschen,