is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding der physiologische prijsvraag van zijn ijver deed blijken ').

Hij bleef in zeer vriendschappelijke aanraking met zijne leermeesters, vooral met üilkens en bakker, en leefde aan de Groninger Akademie in eenen kring van uitstekende jongelingen, die van denzelfden ijver voor hunne studie-vakken vervuld waren. Behalve zijne bijzondere vrienden, wintgeks , student in de regten, BOELEs in de letteren en cremers in de geneeskunde, moeten hier de zoo verdienstelijke en zoo beroemd geworden H. kuhl ,enJ. c. tan hasseet meer opzettelijk genoemd worden, van wie de eerste door zijne veelomvattende natuurkennis en onvermoeiden ijver voor de grootsche taak van natuur-onderzoeker in onze Oost-Indische koloniën zoozeer geschikt was , en door zijn vriend werd nagestreefd, die met hem vele lauweren inoogste, maar helaas! ook met hem voor die afmattende taak in een verraderlijk klimaat, te vroeg bezweken is. De vertrouwelijke omgang met zulke vrienden , de met den laatsten ook nog buitenlands voortgezette briefwisseling en gemaakte reis in Duilschland heeft niet nagelaten den jongeling meer en meer te ontwikkelen en hem aan te moedigen hun voetspoor te volgen, terwijl het hem tevens met andere geleerden in aanraking bragt, die naderhand op zijne verdere loopbaan eenen gewigtigen invloed uitoefenden, waaronder Dr. TEMMINCK en de Hoogleeraar g. vrolik in de eerste plaats te noemen zijn. Want toen hij, na de verdediging zijner dissertatie op den l?**™ Junij, 1820, tot doctor in de geneeskunde en op den-

1) Üe sanguinis vasis effiuentis codgulatione.

2) Bijdragen tot eene schets van het leven , het karakter en de verdiensten van wijlen Dr. H. KUHL en dito van wijlen J. C. VAS HASSELT , door Th. VAN SWINDEREN.

3) De sa/nguinis circulantis Mstoria cum exjierimentis ad e'am ülustraudam.