is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levenskrachtige boom, die fraaije bloesems en rijpe vruchten gedragen heeft voor de wetenschap, voor de hoogeschool, voor het vaderland en voor de menschheid.

In het Buiten-gastliuis te Amsterdam grondde hij zijne kennis van krankzinnigen en leerde daar als uitvloeisel zijner studie van – het beroemde werk van LALLEMAND Recherches anatomico-patJwlogiques de Vencéphale et ses dépendances (schoon niet opzettelijk over krankzinnigheid geschreven) krankzinnigheid voor het eerst als ziekte erkennen.

Toen SCHEOEDER VAN DER KOLK weinige dagen na het aanvaarden van zijn Hoogleeraarsambt tot lid van het collegie van Eegenten van het Utrechtsche Dolhuis benoemd werd , verkeerde het in denzelfden ellendigen toestand als al de overige holen des ongeluks in ons vaderland, waar krankzinnigen werden opgesloten, en was er de krachtige overreding van den eerwaardigen J. f.l. schrödee toe noodig, om hem die benoeming te doen aannemen, doch dan ook met het stellig voornemen niet te rusten, voor dat in dien treurigen toestand eene verandering was ontstaan. Weinige maanden later was het vooroordeelings-vonnis reeds over het Dolhuis uitgesproken, en in hel collegie van Eegenten heerschte van nu af aan de overtuiging, dat krankzinnigen zieken zijn en dat de inrigting tot hunne verpleging eene ziekeii-inrigting behoort te wezen , en dat de handen eenparig behoorden te worden ineengeslagen , om deszelfs hervorming te bereiken.

Door hunne persoonlijke en ijverige bemoeijingen is het mogelyk geweest, binnen een kort tijdsbestek, het ondoelmatige Dolhuis zoodanig te herscheppen, dat het reeds na de eerste verbouwing als een modelgesticht werd beschouwd, dat in ons land niet geëvenaard en ook buiten s’ lands bekend en geprezen werd, zoowel door deszelfs inrigting als vooral door den geest van schroeder van der kolk, die aan het hoofd der krankzinnigen-verpleging stond, zijn beroemden naam aan de inrigting leende en niet weinig