is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot in de laatste dagen van zijn leven bezig hield en hetwelk nog slechts de laatste hand van den meester scheen te behoeven.

Behalve de reeds vroeger medegedeelde neurologische studiën en de daarop in de dissertaties betrekking hebbende onderwerpen , deelde hij eene hoogst belangrijke waarneming mede van eene melancholica met neiging tot Suïcide, die het bewijs leverde, dat melancholie , die in den regel sympathisch is, idiopatisch kan worden , terwijl eindelijk nog twee even belangrijke geregtelijke geneeskundige gevallen >) van hem in druk zijn verschenen, waarin hij op eene allezins merkwaardige wijze zijne veelzijdige kennis en zijn scherpzinnig oordeel aan den dag legt en het gebrek aan geregtelijk-geneeskundige kennis in Nederland aanwijst.

Doch reeds te lang heb ik verwijld bij de vermelding van de verdiensten van schboeder van deb kolk omtrent het krankzinnigen-wezen in Nederland. Het waren immers slechts enkele trekken , die ik zou bijschilderen aan de voor de nakomelingschap bestemde beeldtenis van dien merkwaardigen man. Ja! schboeder van deb KOLK was een allezins merkwaardig man, die, getrouw aan zijn stelregel „dat de mensch zijn eigen lot in handen heeft en dat van het geluk de uiterlijke schijn alleen afhangt”, zich zelfstandig eenen weg door dit leven gebaand heeft. Bij eenen voortrelfelijken aanleg, die door eigen studie en later door gelukkige omstandigheden tot eene weinig geëvenaarde ontwikkeling was gekomen, was in hem een ligt pntvankelijk gemoed, waarvan de snaren nog tot in de laatste oogenblikken

1) MAKKETJE MOONEN Van Brandstichting beschuldigd en wegens Brandstichtingszucht vrijgesproken Utrecht, 1840. en Merkwaardig geval van broederirtvord ten gevolge van krankzinnigheid, Nederl. Lancet 1853.

8