is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was gezeten, of ook bij onze Akademische examen’s , werd, door de wijze waarop deze sprak of vroeg, de herinnering bij mij verlevendigd, van wat er eigenaardigs in WOLTERBEEK s leei’trant lag. Wanneer wij hiermede den nog beroemder naam van wilhelm broes verbinden . wiens godsdienstig onderwijs voor studenten even hoog door vinkb gewaardeerd , als met de meeste gezetheid bijgewoond werd, dan hebben wij de beide mannen genoemd, die op de eerste vorming zijner godsdienstige en christelijke denkbeelden den meesten invloed hebben geoefend ; en de ongeveinsde bewondering en vereering aan beiden toegedragen, de voorkeur waarmede hij beider prediking volgde, getuigde voorwaar van geene bekrompenheid , maar wel, hoe hij zich inzonderheid tot zulke mannen voelde aangetrokken , bij wie hij niet enkel voedsel voor het hart, maar ook opscherping des verstands en het meeste licht voor zijnen geest kon hopen te vinden.

Na de latijnsche scholen , waar menige overwinning zijne jeugdige eerzucht prikkelde, te hebben afgeloopen, werd hij aan het Athenaeum zijner geboortestad , als student in de Godgeleerdheid ingeschreven. Hij genoot daar het onderwijs der Hoogleeraren mjys van klinkenberg , V.\N SWINDEN , WILMET en VAN LENNEP , wiens lessen over de grieksche en latijnsche Historici, Oratores, Tragici men niet con amore kon volgen, zonder met zekere geestdrift voor de oude letterkunde bezield te worden. Maar bij deze ingenomenheid met de oud-klassieke litteratuur ontbrak het toen geeszins te Amsterdam aan liefde voor de Oostersche letteren. Het Oostersch taalkundig gezelschap: Litteris Orienlalibus Sacrum, waaraan ook voor mij de aangenaamste herinneringen verbonden zijn, vierde toen den schoonen tijd van zijnen frisch ontluikenden bloei. Mannen als hamaker en AMERSFOORDT maakten daarvan den luister uit, gelijk ook vinke daaraan niet weinig tot eer en sieraad verstrekte.