is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borst weder kwam raadplegen hem voor de predikdienst geheel ongeschikt verklaard , en daarom de voortzetting der Godgeleerde studiën ernstig ontraden had; maar ook hoe hij, bij een anderen geneeskundige meerdere geruststelling en aanmoediging vindende, nogmaals al zijnen moed vergaard en zijne kracht bad ingespannen, om te worden, wat hij zóó vurig wenschte te zijn, wat hij onder den goddelijken zegen heeft mogen worden, en tot heil der kerke zoovele jaren lano' gebleven is. ”

ViNKE was Doctorandus in de Godgeleerdheid , toen hij de Hoogeschool verliet. Hij behoorde tot de eersten, die na de nieuwingevoerde Wkeordening van 1816 het Proponents-Examen bij een der Provinciale kerkbesturen, waarvan de keuze toen nog aan de kandidaten vvas vrijgelaten, hadden te ondergaan. Door de kerkelijke wet waren de Doctoren in de Godgeleerdheid, van het eerste. Exegetisch of taalkundig, gedeelte van het Kerkelijk Examen ontslagen, en de toenmalige voorzitter van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, wilhelm broes , oordeelde dat deze vrijstelling ook van de Doctorandi gold. Maar de Predikant VAN SLOSTEREN als Oostersch taalgeleerde in zijnen tijd beroemd, en deswege een voorwerp van schrik en vrees voor menigen Examinandus,—was van een tegenovergesteld gevoelen. Geheel op de verzekering van BROES zich verlatende, en alzoo voor het eerste gedeelte van dit Examen ten eenenmale onvoorbereid, had VINKE zich met zijnen vriend rambonnet , thans Theol. Boet. en Predikant te Kampen, naar Amsterdam begeven. Maar hier verbeidde hen de onaangename verrassing, dat ook het eerste gedeelte van het Examen voor de Doctorandi verpligtend werd gerekend. Een uitgebreid en niet gemakkelijk pensum werd hun tegen den volgenden morgen ter bewerking het nu ingestelde onderzoek leverde zulk eene "Schitterende nitkomst op, dat van slogteeen de beide jon-