is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelingen, en inzonderheid vixke , den titel van Doctoren in de H. Godgeleerdheid, nog vóór hunne Promotie, reeds ten volle waardig keurde ').

Geen wonder dan dat vinke binnen weinige maanden zich een gewenschten werkkring zag geopend. Maar te midden der gewigtige ambtsbezigheden , welke hem hierin verbeidden, bleef de jeugdige Dorps-predikant gedachtig aan de wetenschappelijke taak, die hij op zich genomen had, en hij volbragt haar met dat gelukkig gevolg, dat hij den IQ"!™ Junij des j. 1818 tot Doctor in de Godgeleerdheid bevorderd werd, na de openlijke verdediging van zijn: Specimen Hermeneutioo Tlteologicum, quo vaticinationes J. Ci. de perpesnonihus suis, morte et in viiam reditu ïllustrantur et vittdicantur; een onderwerp, dat, hoezeer ook de inzigten veler hedendaagsche Interpretes van de zijne mogen verschillen, in verband met den strijd, in onze dagen over de realiteit van ’s Heeren opstanding en haar voortdurend Dogmatisch belang gevoerd, nog altijd hoogs:) belangrijk mag heeten.

Als Evangelieprediker heeft vinke eene schoone en begeerlijke loopbaan in de Vaderlandsche Kerk mogen volbrengen. Het bekoorlijk gelegene de Vmirsclie was zijne eerste standplaats; waar hij den 9'*®" November 1817 door zijnen vriend van ijzendijk tot de H. dienst bevestigd werd, en met zijne getrouwe gade. Vrouwe petronella sondorp, aan welke hij meer dan veertig jaren verbonden bleef, het eerste heil van een gelukkig huwlijksleven mogt smaken. Drie jaren later werd hij van de Vuursche naar Jutpliaas verplaatst, en door zijnen geliefden Leermeester heringa tot de dienst dier gemeente in-

1) Deze bijzonderheid heb ik niet uit den mond des Ontslapenen vernomen, wiens bescheidenheid, schoon hij het eerste niet verzweeg, hem verbood ook het laatste te verhalen; maar als van de lippen van een zijner Examinatoren , den laalsten hunner, die nog in leven is, opgeteekend.