is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik weet wel dat vinkb meer dan eens in ernstigen strijd is gewikkeld geweest, dat een zijner schriften: zijn woord aan de Redactie van: aarheid in liefde een geheel Polemisch karakter draagt. Men verlieze echter hierbij niet uit het oog, dat dit woord een woord van zelfverdediging geweest is, ’t welk door een vrij scherpen aanval was uitgelokt; of, moge er al eenige waarheid liggen in de bewering, dat VINKE vroeger iets meer Polemisch in zijn karakter bezat: dubbele eere dan hem, die bij de steeds vinniger wordende Polemiek onzer dagen, niet scherper en bitterder is geworden, doch meerdere zachtmoedigheid en verdraagzaamheid geleerd heeft.

Als zoodanig hebben zijne leerlingen van nabij hem gekend en liefgehad. Zij weten bij ervaring, dat hij niet ligtelijk iemand, wegens het afwijkende eener meening haastig veroordeelde; en de Akademisohe proefschriften, zóó verschillend in kleur en rigting,die onder hem verdedigd zijn, liggen daar ten bewijze, hoe hij op wetenschappelijk terrein het geheiligde regt van een zelfstandig onderzoek eerbiedigde.

Hoe verschillend nogtans het standpunt, dat vinke als Beoefenaar der Godgeleerde wetenschap vertegenwoordigd heeft bij zóó groot en wijduiteenloopend verschil in ’t denken en gelooven op ’t gebied der leerstellige waarheid noodwendig moet beschouwd en beoordeelt worden: dit blijft toch eene lofspraak, die hem door de verstafwijkende rigting onzer dagen niet betwist of ontroofd zal kunnen worden: dat hij sprak, omdat hij geloofde; dat hij, wat hij leerde, ook in zijn leven heeft in beoefening gebragt; dat hij eene eere van Christus, dat zijn wandel eene lofspraak op het Christendom, eene aanbeveling van het Evangelie geweest is Geen schokken en stormen op wetenschappelijk gebied waren bij magte de vastheid zijner hope te doen wankelen Hij wist waar hij henen ging, en dat de Hemel hem wachtte. Welk een voorbeeldig vader en hoofd