is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn medestudenten gehad hebbende, accept 2 medeuitverkorenen. candidaten voor het Nieuwe Jeruzalem , werd toch zijn lijk met de gewone formules en plechtichheden ter aarde besteld. Zijn faculteitsgenooten, die hem bij zijn leven nimmer hadden aangezien, keerden van de begrafenis terug en aldus was ik met hem opgescheept! Mijn eerste vraag, waarom hij noch zoo lang op aarde vertoefd had, bleef onbeantwoord en hij ging voort met allerlei uitroepen en vreemdsoortige woorden , waar ik geen slot of zin kon uitmaken. Ik vroeg hem derhalve een andere taal te spreken, dan de sprake Kanaans, waarop hij een weinig tot zich zelveii kwam en eindelooze declamaties aanhief uit eens Christens reite naar de eeuioichheid, welk werk mij in die omstandichheden onverdragelyk was. Ik beklaagde den auteur, dat zijn beelden zoo vreeselyk letterlyk waren opgevat, maar zorgde wel niets hiervan te doen blijken. Nadat ik dan eindelyk (bedenk lezer, wat in dit woord ligt!) alles doorworsteld had, wat mijn compagnon de voyage mij had willen voordreunen, nadat ik zijn duizendvoudige klachten, dat hij juist twee maanden voor de komst van het duizendjarig rijk was overleden, met waar engelengeduld had aangehoord, nadat ik reeds begonnen was aan een gesprek van geheel anderen aard , zonk hij plotseling op de knieën en riep in extase: Daar heb je ’t al, het beest, het beest!

Wederom aan een visioen denkende, vroeg ik welk beest?