is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld waren, dat ze waardig gekeurd werden zelfs de góden voort te trekken.

'Bij Jupiter neen,’ zei Merc. liartelyk lachende ,‘maar in allen gevalle zijn ze soms wel een narrenplaatsje waard’, en trok zijn alter ego naast zich op den bok Terstond stegen we de koets in en reden voort.

Nu eerst had ik de gelegenheid mijn oogen den kost te geven en bemerkte verschillende individuus, die zich bijna allen als studenten deden kennen. Evenwel was ’t onmogelyk een geregeld gesprek te beginnen, daar het gerammel der doodsbeenderen ons verschrikkelyk hinderde. Mercurius deed ons eensklaps de vraag, of we soms het reisgeld bij ons hadden en haalde, op ons ontkennend hoofdschudden, een portefeuille voor den dag, waarin hij zulks opteekende. Ik vroeg de reden daarvan aan een paar geesten, die ik door hunne bijzondere plunje voor hovelingen van den god hield. Ik bedroog mij niet. De een had den vermeenden uitvinder der boekdrukkunst byzonder in de hand gewerkt en zijn diefstal zoo geestig aan den god voorgesteld, dat hij om zijn daemonische slimheid in zijn hofstoet was aangenomen. Hij sprak Hollandsch, maar met een eenichsins Duitsch dialect, was overigens een uiterst beschaafd man. Hij verhaalde mij, dat we bij onze aankomst het reisgeld krijgen zouden van een gewezen professor, wiens naam in de vorige eeuw tot spreekwoord was genomen voor een volleerden gierigaard. Hij had er vroeger in uitgemunt van studenten halve colleges voor heele aan te