is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland strijdt; het eenigst, waardoor het zich onderscheidt , is een groote verachting voor al wat Hollandsch is. Vreemde fabrikaten , Zwitsersche bonne’s , de ellendige Fransche en Engelsche taal vervangen overal het vaderlandsche; het Hollandsche volk , hoe gaarne het zijn antipapistische tendenz zou behouden , schaamt zich daarover, en nog geen idee gevonden hebbende, dat het kan verdedigen, schaamt het zich over zich zelf, en zoekt zoo onhollandsch mogelijk te zijn. Ook ons vaderland dient zich voor te bereiden weer eene rol in de wereldgeschiedenis te spelen; niet door een geblaseerde verachting van al wat Hollandsch is. zal men weer aan onze natie de plaats geven , die haar toekomt, maar door partij te kiezen in den grooten strijd die op het wereldtooneel gevoerd wordt; door de kluisters af te werpen van de navolging van den Pranschen geest (en wel alleen van al het ellendige in dien geest, want voor zijne betere en beminnelijke eigenschappen is de Hollander totaal ontoegankelijk) en ons te scharen aan de zijde van onze stamgenooten in den strijd, die gevoerd wordt tegen den invloed van den Roraaansche stam, tegen katholicisme en absolutisme , tegen gezag op ieder gebied.

Wilt gij een bewijs a posteriori dat onze toekomst zoo schoon moet zijn als ik ze u schilderde, ga dan de geschiedenis na van de Gentsche studenten. Daar wordt geen egoïstische strijd gevoerd voor het behoud van het ragt om flaauwiteiten te doen, daar staan de