is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

– „Ik heb medelijden met den vent. Want verdienen doet hij het niet”! zeide de een.

„Hij sjeesd bepaald,” riep een ander. En meer uitdrukkingen, die ik kieschheidshalve verzwijgen zal, klonken mij in de ooren.

„ t Is zoo’n fidele kerel. maar ik heb het hem altijd gezegd! hij hield zich te veel op met zaken die hem niet leeken!”

„Ja ! ’t is erg; er zijn er geweest die niet in zijn’ schaduw stonden, (wat capaciteiten aangaat,) en die toegelaten zijn . die hand sine gekregen hebben ... Meneer!” hernam de man van summus, die in den laatsten tijd onzen held tot leidsman was geweest, „maar dat is nu alleen omdat de vent niet gelikt heeft, roervink keerde tot ons terug. Zijn gloeijend aangezigt, zijne heftige gebaarden bewezen mij . dat er iets vreesselijks daar binnen moest hebben plaats gehad. Snel spoedde hij zich voort, en sinds zag ik hem nimmer weder ....

Drie maanden later, vernam ik dat het slagtoffer door 2'jn grijzen vader uit de Bisschopsstad was medegevoerd, eu dat deze besloten had hem thans eenen anderen weg te doen bewandelen, dan dien welke leidt tot bef en toga.

Al weêr een geniale kop weg voor de theologie dacht ik bij ihij zelven , en waarom ? „omdat hij er zoo bleek uit zag!” O