is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten deze zich wachten ; spoedig toch zijn de schitterend verlichte salons bezet en ziet men hier en daar verschillende groepen zich vormen om de eene of andere schoone gravin, die er vermaak in schept de bij de dames anders meest gezochte heeren, naar een bestraffeiiden blik te laten smachten, en door geestige invallen harg aanbidders steeds weet te boeijeu. Ginds ziet gij een kring van staatsmannen , oud ministers en eerste redenaars in de Kamers. Onder hen bevinden zich MIERS, ODILON BARROT , dc graaf MOLÉ , DUVERgier de hauranne, lamartine en anderen, meestal voorstanders van het huis van Orleans, op wier gelaat onrust te lezen staat; want telkens verwachten zij de tijding, dat de revolutie al weder in Frankrijk’s hoofdstad is uitgebroken. Niettegenstaande deze bekommering moeten zij op deze plaats opgeruimd, ten minste niet beangstigd schijnen, want ofschoon de ware toestand van zaken vrij algemeen bekend is, heeft men den koning alleen van eenige kleine oproerige bewegingen kennis gegeven, die op zich zelven der gewigt waren. Evenals in 1830 in Brussel trachtte men ook hier, doch te vergeefs, de zwakheid en weifelende houding van hen, in wier handen het staatsbestuur berustte, door schitterende pracht te verbloemen Plotseling wordt alles stil, een ieder zwijgt en ziet naar den ingang van de groote zaal, waar een kamerdienaar de beide vleugels eener porte brisée voor de hertogin van orleans opent.