is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst ophield te schijnen, moesten wel een belangwekkend schouwspel opleveren voor eiken franschman. Ook de generaal besloot eene wandeling te doen naar het graf van desaix . dien moedigen krijgsman, wien ieder soldaat zich ten voorbeeld kan stellen. Die plek was niet ver van de legerplaats verwijderd , en ofschoon de drukkende warmte de taak wel minder aangenaam maakte, en hij zeer vermoeid in het kamp terugkwam, schreef hij toch dien zelfden avond aan haar, die ginds met ongeduld eenig nader berigt van den geliefden krijgsman verbeidde. In dien brief vond zij tevens een viooltje op het graf van desaix geplukt, dat hij haar toezond als een gering blijk zijner hulde, en tevens als een bewijs, dat hij vast besloten had zijn woord gestand te doen, en het voorbeeld te volgen van den man op wiens graf hij dat bloempje geplukt had.

Dat was zijn laatste groet geweest.

Eenige dagen later trok het leger voorwants, teneinde den vijand zoo mogelijk in zijn eigen land op te zoeken. Eeeds hadden verscheidene schermutselingen plaats gevonden, maar tot een beslissenden slag tusschen het Eransch-Sardinische en het Oostenrij ksche leger was het nog niet gekomen.

Eensklaps echter hield de Oostenrijksche veldheer GUICLAY stand , de groote botsing greep plaats , en aan den avond van dien dag bedekten duizenden bij duizenden het slagveld Het was vooral hij de Ponte Nuova di Magenta, dat de lijken van zoovele dapperen