is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het ware opeengestapeld lagen: daar was het ook warm toegegaan; de strijd was er wel het hevigst geweest, want van achter een versterkt brnggehoofd begroetten de Oostenrijkers ieder, die het wagen dorst dien burg te betreden met een hagelbui van kogels

Teregt begreep de keizer der Franschen van hoeveel gewigt dat punt voor eene beslissende overwinning wezen moest; en hoewel hij op dat oogenblik slechts weinige troepen ter zijner beschikking had, hij aarzelde niet. De brigade infanterie van de garde, onder bevel van den generaal clee, kreeg bevel om die batterijen te bestormen. Daar rukten zij voorwaarts, die zouaven met hunne zonderlinge uniform , die grenadiers, die zoo waardig den roem der oude garde wisten te handhaven. De vuurmonden barstten los; vreesselijk was het gebrul der kanonnen; oorverdoovend het gesis der kogels, die rondom hunne hoofden vlogen. Doch te vergeefs toonden zij hunnen moed , hunne gelederen waren te spoedig gedund; hun voortgang werd telkens gestuit door de lijken hunner makkers, die plotseling voor hunne voeten nedervielen. Daar stort ginds ook hun geliefde aanvoeder, de dapperen clee, neder en geeft doodelijk getroffen eenige oogenblikken later den geest. Zijn opvolger als commandant gaf toen bevel tot den aftogt, echter niet dan om korlen tijd daarna, door pas op de kampplaats verschenen troepen versterkt, den aanval te hernieuwen , ten einde het verlies van hunnen generaal te wreken, en die stukken, die reeds te lang dood en