is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Eedactie worden ingezonden , en de Redactie is gehouden die publiek te maken en Inteekenaren ter vergadering uit te jioodigen. |

Art. 6. De Redactie is verpligt vóór of terstond na de groote vacantie hare werkzaamheden te verdoelen, en het contract met den uitgever op te maken.

Art. 7. De Kedactie is verpligt van den aanvang af al de noodige maatregelen te nemen, opdat de Almanak voor het begin der kersvacantie kunne verschijnen.

Art. 8. De Kedactie zorgt dat gedurende de maand October op de Sociëteit en op de Bibliotheek lijsten liggen voor de veranderingen in de naamlijst en voor de lijst der gezelschappen^

Art. 9. Voor 1 October moet de Kedactie op de Sociëteit en de Bibliotheek aanplakken dat zij vaceert tot het ontvangen van bijdragen voor den Almanak , met opgave tevens van den door haar gestelden termijn van inzending.

Art. 10. leder Student dezer Hoogeschool kan stukken in proza, poëzie. teekeningen of muziek bestaande. bij de Kedactie anoniem ter plaatsing inzenden.

Art. 11. De Kedactie maakt haar oordeel over de ingekomen stukken bekend, door aanplakking op de Sociëteit en de Bibliotheek. Zij verzoekt daarbij eiken inzender van aangenomen stukken zijn naam aan de Kedactie bekend te maken, ten einde verzekerd te zijn, dat de inzender Student dezer Hoogeschool zij.

Art. 13. Studenten, die de Hoogeschool hebben verlaten , kunnen nog gedurende één jaar stukken ter plaatsing inzenden.

Stukken betreffende de lotgevallen dezer Hoogeschool, niet tot het mengelwerk beboerende, kunnen door ieder oud Student worden ingezonden.

Art. 13. De Kelactie is gezamenlijk aansprakelijk voor het jaarlijksoh verslag. Zij draagt het schrijven daarvan aan een harer leden op, doch brengt daarin later de veranderingen, die zij noodig oordeelt.