is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school aldaar gepleegd. Wij behoeven echter bij deze zaak niet lang stil te staan, maar verwijzen den belangstellenden lezer naar het TJtr. Dagblad van 29 Mei en volgende dagen.

Van grooter belang was het aandeel, dat het corps genomen heeft in de plannen tot het oprigten van blijvende gedenkteekenen voor Neêrlands in 1813 herkregen onafhankelijkheid. Toen in verscheiden gemeenten van ons Vaderland commissiën benoemd werden, om tot het verwezenlijken dier plannen mede te werken, ontving ook het TJtr. Studenten-corps eene uitnoodiging van Z. K. H. Prins FBEnBEiK om uit zijn midden vijf leden hiertoe voor te dragen: deze eer viel te beurt aan de HH e. w. e. wtte-WAAL VAN STOETWEOEN , G. VAN TIENHOVEN , Jr., C. J. SICKESZ, J. I. VAN nOOHNINCK en A. P. M, VAN OOEDT, die kort daarop door Z. K. H. tot subcommissie benoemd werden.

Toen nu de Novembermaand daar was, waarin het SOjarig bestaan van Nederlands herstelde nationaliteit zoude gevierd worden, rigtte zich eene commissie uit Utrechts burgerij tot het corps, om ons voor te stellen, met vereenigde krachten tot het welslagen der feestelijkheden mede te werken. Doch dit kon weinig vallen in den geest der studenten, die van oordeel waren, dat de band tusschen de burgers en hen niet zoo intiem was, dan dat niet eene afzonderlijke viering, elk door