is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen, die de leiding der zaak hadden op zich genomen , een genoegelijke avond geweest is. Toen nu de novicii tot studenten gepromoveerd waren , werd het denkbeeld geopperd, om eene dergelijke, doch publieke voorstelling te geven ten voordeele der armen. Zoowel bij de meeste der jongste studenten , die reeds met hunne rollen bekend waren, als bij eenige oudere jongelui vond dit plan gereeden ingang, en werd spoedig verwezenlijkt door eene opvoering van de Engehchen op reis, de Schoolmeester te platteland en het kamertje van een wascfimeisje. Een buitengemeen talrijk publiek was getuige van deze voor dilettanten zeker uitmuntende voorstelling: groot was dan ook de bijval, die de acteurs ondervonden, maar vooral door het uitstekend spel van Jodocus Vlug, die van deze gelegenheid tevens gebruik maakte, om in eene chansonnette eenige zeer gegronde studenten-klagten den volke kond te doen. Wij kunnen niet in een wijdloopig verhaal treden, maar brengen regtmatige hulde aan allen, die zich door spel of muzijk bij die gelegenheid hebben verdienstelijk gemaakt.

Even als vroegere jaren werd op 26 Maart weder eene serenade aan eenige Hoogleeraren gebragt,nl. aan den aftredenden Eector Magnificus Prof. loncq , die des morgens eene oratio: „de patria medicina, cum servandis, turn etiam tuendis, nee minus amplificandis universitatibus, publiei commodi causa et