is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

casino toen hij beladen met den buit van Indië in zijn vaderstad was teruggekeerd, die hem vroeger in veel minder brillante omstandigheden had gekend. Later had hij zich met der woon in den Haag gevestigd en zijn hart ging nu open, als hij iets ten nadeele van Haarlem of hare bewoners hoorde.

Naauwelijks was dan ook het stadjen in het gezicht , of hij haastte zich grijnslachende te zeggen:

„Haar heb je dat vervelende menniste gat ook.”

„Alleen vervelend voor hen die zich daar niet op hun plaats gevoelen, eu zich par force willen pousseren, ongedachtig aan de fabel van den kikvorsch” klonk het sarrig nit den mond des gehaten, en wellicht was het hier niet bij gebleven, had het stilhouden van den trein niet aan alle verdere discussien een einde gemaakt, Met een hoofschen groet verwijderde hij zich, en een eenparige hoewel stilzwijgende wensch, was zeker dat zijn plaats onvervuld mocht blijven; dan die beguicheUng zou niet lang duren; maar al te spoedig, zouden zij op de meest sprekende wijze ondervinden hoe ScyUa en Charybdis, en het verwisselen van twee personen in de coupé volstrekt niet heterogeen behoeven te zijn.

Een dof gesteun, als van iemand die zich bovenmatig inspant, werd uit de diepte gehoord, afgewisseld , door verzuchtingen en klagende mineuren als: o foei! hé! schande oud mensch