is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nochthands syn er noch eenighe soodanighe te vinden; dewelcke onder den naem van liefhehbmj-coUegies bekendt syn. Meynt echter niet, goetgonstige leser ! dat hieruyt volght, dat voor de overighe by den jonghen luyden gheene liefhehberye en bestaet, doch men wil door deese uytdruckinghe beduyden, dat deselve niet verplichtende en syn. Wyders staet noch te memoreeren, dat de Hooghghel. H H. Professoren ten allen tyde voor weetgierighe jongheluyden ghereed staan, ten eynde hun te assisteren en de te helpen. Edoch eyscht dit een meer als Jobs ghedult bij eenighen hunner, dewelcke soodanighen weetgierighen student over een quartier uyrs aen de huisdeur laten wachten, ende ten leste toeghelaten synde niet eens eene zitplaets aenbieden enz.

Zij mogen aan de huizen der professoren gehouden worden, en zal te dezen aanzien aan elke der hoogescholen de staat van zaken blijven, zooals die in den jare 1810 hier te lande was.

In aloude tyden waren er seer ruyme huizen met veele vertrecken eh localiteyten, waer de studenten t’ samen quamen, omme de collegia aen te hoeren. Edoch men heeft ghewild , dat hieraen een eynde sonde comen, ende opdat niet een overmoedich nasaet deze huysen, eertyds onder den naem van academie-