is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstand tegen Spanje was uitgebroken achtten de Hollanders en Zeeuwen het niet meer raadzaam hunne kinderen naar hoogeschool te zenden. Zij vreesden niet alleen dat deze er met verkeerde beginselen op godsdienstig en staatkundig gebied besmet mochten worden, doch tevens was het uit het oplichten van des Prinsen oudsten zoon gebleken, hoe weinig de koning van Spanje de privilegies dier hoogeschool eerbiedigde. J)e hervormde Godsdienst eischte daarenboven dringend dat er beschaafde en kundige godsdienstleeraars gevormd \\ erden; maar de ouders aarzelden hunne kinderen in die benarde tijden, tegen het bevel des konings, naar buitenlandsche academiën te zenden; en voor toekomstige predikanten althands was Heuven niet de geschikste plaats ter vorming.

Benarde tijden! In 1573 was de opstand toch weêr tot weinige steden van Holland en Zeeland beperkt, Amsterdam zelfs nog zuiver spaanschgezind. April 1574 werd nu het leger van graaf lodewijk bij de Moükerheide verslagen, en een oogenblik scheen alle alle hoop verloren. „Van droefheid” schreef Prins WILLEM I „weet ik naauwelijks wat ik doe” doch „al kwamen wij allen te sterven en al wierd dit

beantwoord met iedereen te verbieden, op eene academie te studeren, die ouder ’t gebied van Spanje’s koning stond. Zie Geldersch Placcaatboek.