is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

academiën, en verzetten deze zich zoo sterk mogelijk tegen hare oprichting ').

Daar in Utrecht echter nog geene andere inrichting voor hooger onderwijs bestond, hadden zich dergelijke moeielijkheden niet bij de stichting onzer illustre school voorgedaan evenmin als bij hare verheffing tot academie, die de regering der stad nog geen twee jaar daarna bij de staten aanvroeg, welke als souvereiue macht, alleen het recht hadden de voorrechten te verleenen, die aan eene academie bijzonder eigen zijn. Nu de stad de kosten der instelling geheel voor hare rekening nam, vond het plan bij de staten geene tegenkanting meer, en werd bij octrooi van 16 Febr. 1636 aan de toenmalige professoren het recht gegeven „om na voorgaande wettelijke examinatie ende ondersoek te verleenen Titulen van Doctoren, Licentiaaten, Meesters etc. onder behoorlijke Letteren ep Brieven daartoe dienende.” Zij verhieven aldus de illustre school, die reeds „tot merkelijk profyt” van deze provincie geweest was, uit hare souvereine macht „voor alüjt” '*)

1) Zoo had Leiden vruchteloos beproefd de stichting der Amstcrdamsche illustre school tegen te gaan; gelnkkiger was zij echter in 1711, toen men er te ’s Hage ook een wilde oprichten; eveneens wist zij voortdurend te verhinderen, dat er te Zierikzee eene hooaeschool opgerieht werd.

2) In het Leidsehe octrooi van I Febr, 1575 zijn deze heide woorden niet bijgevoegd.