is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Franeker vond men in de vorige eeuw, dicht bij de groote kerk, nog een gebouw, waar boven met groote vergulde letteren te lezen stond: Bursa Patriae Pullica. Hier werd in een ruim vertrek des middags en des avonds voor 60 studenten, zoowel vreemdelingen als inboorlingen van Friesland, tafel gehouden. Dertig hadden de tafel geheel vrij, wordende hunne mondkost door de staat aan den schafmeester betaald; de overigen betaalden oorspronkelijk ƒ 45,— in ’tjaar, later 28 stuivers in de week. Te Groningen bestond eene dergelijke beurs voor 40 later 60 behoeftige studenten tegen betaling van ƒ 55.

Het gemis van al deze privilegies schijnt echter niet nadeelig op den bloei onzer academie gewerkt te hebben. Zeker oefenden de aanzienlijke legaten, niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor jongelui uit Hongarije, Zevenbergen en de Nederpaltz nagelaten, hierop eenigen invloed uit; ') maar onze academie mocht zich, even als onze andere academiën, ook op verscheidene andere vreemdelingen beroemen, waaronder deakenßoeoh met eenige trots

1) Beurzen voor onbemiddelde studenten in de theologie ten bedrage van ƒ 84000, behalve de geheele nalatenschap van den oud-burgemeesler bkeyek, in 1748 aan de academie gelegateerd; voor de studenten uit de Nederpaltz een legaat van 9000 pond sterl., en voor Hoogaarsche en Zevenbergsche studenten een legaat van ƒ 20000.