is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEOLEMENT VOOE DE DITGAVE VAN DEN ÜTRECHTSCHE STÜDENTEN-ALMANAK.

Art. 1. De Utrechtsche Studenten-Almanak wordt jaarlijks uitgegeven door eene commissie van vijf leden, gekozen uit de Inteekenaren.

Art. 2. Inteekenaren in den zin van dit reglement kunnen alleen zij zijn, die leden zijn van ’t Utrechtsche Studentencorps.

Tegen inteekeningsprijs zullen ook de collegiën in het Studenten-corps den Almanak kunnen verkrijgen, doch zonder consequenties voor andere regten.

Art. 3. De Kedaetie wordt gekozen op eene vergadering van Inteekenaren met gesloten brieijea. De Redactie treedt jaarlijks af op eene vergadering voor de groote vacantie ; op die vergadering wordt de nieuwe gekozen ; de aftredende is echter herkiesbaar.

Art. 4. Alle vergaderingen van Inteekenaren en de voorstellen, die daar in behandeling zullen komen, moeten 2 X 24 uren voor de vergadering worden bekend gemaakt door aanplakking op de Studentensociëteit, de Academische Bibliotheek en de Academiepoort.

Art. 5. Alle voorstellen van Inteekenaren moeten schriftelijk en door vijf Inteekenaren onderteekend , bij de Eedactie worden ingezonden, en de Eedactie is gehouden die publiek te maken en Inteekenaren ter vergadering uit te noodigen.