is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vijf leden benoemd was, terwijl de loopende zaken intusschen door een (Senaat ad interim zouden worden afgedaan, maar dat overigens hunne vereeniging niet van aard en wezen was veranderd. Onze Senaat echter was van een ander gevoelen, en meende dat na de opheffing van de Delftsche Academie alles, wat daarmede verbonden was geweest, ook had opgehouden te bestaan; dat het natuurlijk aan de kweekelingen van de nieuwe Polytechnische School vrij stond zich tot een corps te vereenigen, maar dat zoodanig corps, wilde het onder de erkende Studentencorpsen eene plaats innemen , eerst een verzoek om erkenning tot ons moest rigten; dat er evenwel, nu de Polytechnische School tot het Middelbaar Onderwijs behoorde, geene redenen bestonden om eene vereeniging van jonge lieden, die aldaar hunne opleiding ontvingen, als bevriend te erkennen. Daar echter de Senaat in deze zaak niet eigenmagtig kon handelen , werd de quaestie in eene daartoe belegde Corpsvergadering te berde gebragt, alwaar met eene aanzienlijke meerderheid besloten werd, den Delftenaren beleefdelijk te kennen te- geven, dat hunne vereeniging wegens den groeten ommekeer van zaken, die bij hen had plaats gevonden, niet meer in de rij der erkende Studentencorpsen kon worden opgenomen.

De veranderde inrigting van de Eijksinstellingen te Delft gaf nog aanleiding tot een ander besluit,