is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons verslag, waarin over de verschillende faculteiten en colleges wordt gehandeld. Vooreerst echter eeue opmerking : waartoe dient dit gedeelte F Het doel, dat hiermede wordt beoogd, is om openlijk te kennen te geven, in hoeverre wij het Academisch onderwijs als met onze behoeften en weuschen overeenstemmend op prijs stellen en waai'deren, don Hoogleeraren onze erkentelijkheid te betuigen voor wat ons wezenlijk nuttig en leerrijk was, maar hen tevens met bescheidenheid in te lichten omtrent die zaken, welke in ons oog verandering en verbetering behoeven, terwijl ook hetgeen meer de faculteiten in het bijzonder dan wel de geheele Academie aangaat, hier op zijne plaats zal vermeld worden. Maar ofschoon dit .steeds door den verslaggever in acht moet worden genomen, en hij daarom gehouden is om, zooveel mogelijk, „niet het oordeel van een individu, maar den algemeenen indruk terug te geven”, zoo blijft het niettemin eene daadzaak, dat ik Redactie belast is met het zamenstellen van het verslag, en het dus zeer mogelijk kan zijn, dat het altijd subjectieve gevoelen van de meerderheid der vijf leden, die de Kedactie uitmaken, niet overeenkomt met dat van het grootste gedeelte der leden van de respectivelijke faculteiten. Na dit in het voorbijgaan te hebben aangemerkt, laten wij hier het eigenlijke verslag volgen, en beginnen seriesgewijze met de Theologische faculteit.