is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lessen over Homiletiek voldeden algemeen even uitstekend, als thans die over Liturgiek, en wij vreezen niet te veel te zeggen met de bewering dat de ‘Practica, althans gedurende een menschenleeftijd, nimmer zoo in Utrecht heeft gebloeid als tegenwoordig. Aan den kwijnenden toestand van het naamlooze gezelschap voor Candidaten, waarvan in het vorige verslag de langzame dood was voorspeld, werd door één dolksteek van den Hoogleeraar een einde gemaakt. Op zijne puinhoopen stichtte Prof. tan oosteezee eene nieuwe vereeniging, die insgelijks hare leden tot het ontwerpen en bespreken van schetsen te zamen riep, en op hechtere grondslagen gebouwd, eene betere toekomst te gemoet ging. De leden waren thans verpligt te komen, op verbeurte van hun lidmaatschap. Na de zomervacantie zijn er evenwel geene vergaderingen meer gehouden. Zeker strekt het den studenten weinig tot eer, dat een Professor tot dergelijke maatregelen moet overgaan bij het geven van een Hefhebberij-eollege.

Aarzelen wij geen oogenblik Prof. van oosteezee’s uitstekende methode van tenteren en examineren te roemen, het doet ons leed, dat wij niet hetzelfde kunnen zeggen van de geheele Theologische Faculteit. Vooral zijn er vele en wij mogen niet zeggen ongegronde klagten opgegaan over de bedoeling der graden. Menigeen verkeert in den waan, dat de Theol. Faculteit het ondoelmatige der graden door