is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak en gevolg en hun onderling verband aan te toonen , en door de G-esehiedeuis der geheele menschheid meer op den voorgrond te stellen dan die van eenig bijzonder land of volk der oudheid of der middeleeuwen. Behalve deze gewone colleges, gaf Z. H. Gfel. er een over INstorioffrap/de voor Caudidaten, waarvoor wij hem onzen dank zijn verschuldigd; van wege het geringe aantal Literatoren werd het echter weinig bezocht. De leden van zijn Prof. novEES dankbaar voor de leiding van hun gezelschap, vooral na den dood van Prof. kaesten ; zijne betoonde belangstelling om nu alle vegaderingen bij te wonen, wordt door hen zeer op prijs gesteld.

De literarische en theologische colleges van Prot. MiLLiES gaan steeds jaar in jaar uit hunnen ouden gang. Op de Amdylica, bij de behandeling van het Hebreeimsch, en op de Exegese van het O. T. heerscht nog steeds de gewoonte dat dezelfde persoon Let volle uur moet responderen , en dat elk uur aan zulk eene responsie is gewijd. Het gevolg is dat men bijna niets dan aanmerkingen hoort op de kundigheden van den respoudens, uit des Hoogleeraars mond, en dat deze zijn oordeel nooit zegt, voor dat hij van de diepe onwetendheid van den leerling overtuigd is. Men begrijpt ligt dat zulke responsies, voor den lijder hoogst pijnlijk, weinige jongelui verlokken Professor’s overigens hoogst belangrijke lessen getrouw te volgen. De colleges over Syrisch en CJuddeeuwsch